Steerty logo

Shrnutí obchodních podmínek

 • 1. Steerty je softwarová platforma zaměřená na služby a spojuje
  odběratele i dodavatele z B2B a B2C dohromady.
 • 2. Provozovatelem a vývojářem je Evymo s.r.o.
 • 3. Pomocí Steerty se mohou majitelé vozů / řidiči objednat
  do servisu online a nakoupit zboží za nejvýhodnější cenu.
 • 4. Servisy získávají nástroj pro podporu podnikání včetně
  zprostředkování komunikace se zákazníky i dodavateli.
 • 5. Steerty je zdarma pro všechny
  spotřebitele i servisy (Steerty Pro).
 • 6. Doplňkové (placené) balíčky
  nejsou třeba k využívání Steerty.
 • 7. Vaše data nezneužijeme ani neprodáme.

ČÁST I. – úvodní ustanovení

1. Předmět a účel podmínek

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují:

 • (a) práva a povinnosti návštěvníků platformy Steerty v souvislosti s jejich přístupem k platformě Steerty a užíváním této platformy;
 • (b) vzájemná práva a povinnosti provozovatele a uživatele platformy Steerty v souvislosti s registrací uživatele, jeho přístupem k platformě Steerty a užíváním této platformy;
 • (c) vzájemná práva a povinnosti provozovatele jakožto zprostředkovatele a uživatelů, kteří mají zájem prostřednictvím platformy Steerty prezentovat své zboží a/nebo služby a uzavírat smlouvy o dodávce tohoto zboží a/nebo služeb s jinými uživateli platformy Steerty; a
 • (d) vzájemná práva a povinnosti uživatelů v souvislosti s uzavíráním smluv o dodávce zboží a/nebo služeb prostřednictvím platformy Steerty mezi jedním uživatelem jakožto objednatelem a jinými uživateli jakožto dodavateli, kteří na základě smlouvy s provozovatelem v rámci platformy Steerty prezentují své zboží a/nebo služby.

2. Výklad Podmínek

2.1. Pro účely těchto Podmínek se rozumí:

 • (a) „platformou Steerty“ nebo zkráceně „platformou“ instance informačního systému a distribuční platformy pro zboží a služby provozovaná na webové stránce umístěné na internetové adrese provozovatele, a to prostřednictvím rozhraní této webové stránky a/nebo prostřednictvím jiných elektronických nástrojů;
 • (b) „provozovatelem“ společnost Evymo s.r.o., IČO: 243 08 617, se sídlem Přemyslovská 1925/40, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194373, která provozuje platformu a která pomocí této platformy vytváří příležitost pro uzavření zprostředkované smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem a uzavření takové smlouvy s využitím prostředků komunikace na dálku umožňuje;
 • (c) „návštěvníkem“ osoba, která přistupuje k platformě prostřednictvím webového rozhraní a/nebo prostřednictvím jiných elektronických nástrojů, aniž by byla jejím registrovaným uživatelem ve smyslu čl. 2.1 písm. d) těchto Podmínek;
 • (d) „uživatelem platformy Steerty“ nebo zkráceně „uživatelem“ osoba, která řádně a úplně vyplnila a prostřednictvím platformy odeslala provozovateli registrační formulář, jehož nedílnou součástí je souhlas s těmito Podmínkami, a pro kterou provozovatel v rámci platformy zřídil uživatelský účet;
 • (e) „objednatelem“ uživatel, který má zájem prostřednictvím platformy koupit zboží a/nebo odebrat služby od dodavatele;
 • (f) „dodavatelem“ uživatel, který jako podnikající fyzická osoba nebo jako právnická osoba uzavřel smlouvu o zprostředkování s provozovatelem a který figuruje v seznamu dodavatelů dostupném v rámci platformy, jejímž prostřednictvím může dodavatel prezentovat ostatním uživatelům své zboží a/nebo služby a uzavírat smlouvy o jejich dodávce s ostatními uživateli (zprostředkované smlouvy);
 • (g) „objednávkou“ návrh objednatele na uzavření zprostředkované smlouvy (nabídka), a to v podobě řádně a úplně vyplněného objednávkového formuláře odeslaného objednatelem dodavateli prostřednictvím platformy;
 • (h) „zprostředkovanou smlouvou“ smlouva o dodávce zboží a/nebo služeb uzavřená mezi dodavatelem (prodávajícím a/nebo poskytovatelem služeb) a jiným uživatelem jakožto objednatelem (kupujícím a/nebo odběratelem služeb), a to prostřednictvím platformy s využitím prostředků komunikace na dálku; a
 • (i) „smlouvou o zprostředkování“ smlouva uzavřená mezi provozovatelem a dodavatelem, na jejímž základě se provozovatel jakožto zprostředkovatel zavazuje (i) vyvíjet činnost směřující k tomu, aby měl dodavatel příležitost uzavírat zprostředkované smlouvy s ostatními uživateli a (ii) umožnit prostřednictvím platformy uzavírání zprostředkovaných smluv přímo mezi dodavatelem a objednatelem, a dodavatel se za tuto zprostředkovatelskou činnost zavazuje zaplatit provozovateli provizi, a to vyjma případů, kdy je v těchto Podmínkách výslovně stanoveno, že se taková provize neplatí.

2.2. Nadpisy jsou do těchto Podmínek vloženy toliko z důvodu přehlednosti a nemají vliv na výklad těchto Podmínek.

2.3. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”).

2.4. Odchylná ujednání mezi provozovatelem a dodavateli obsažená ve smlouvách o zprostředkování obchodů prostřednictvím platformy mají před zněním těchto Podmínek přednost.

2.5. Nebude-li ve zprostředkované smlouvě výslovně ujednáno jinak, tyto Podmínky mají přednost před jakýmikoli obchodními podmínkami uživatelů, kteří jsou stranou takové zprostředkované smlouvy.ČÁST II. – registrace A PŘÍSTUP K platformě

3. Práva návštěvníka

3.1. Návštěvník je vázán těmito Podmínkami od okamžiku přístupu k platformě, a to bez ohledu na způsob tohoto přístupu.

3.2. Na práva a povinnosti návštěvníka se vztahují veškerá ustanovení těchto Podmínek upravující práva a povinnosti uživatele, pokud jejich použití nepředpokládá předchozí registraci.

3.3. Návštěvník je oprávněn prohlížet si veřejný obsah platformy, který nevyžaduje předchozí registraci a vytvoření uživatelského účtu. Návštěvník je dále oprávněn registrovat se v rámci platformy, a to postupem stanoveným těmito Podmínkami.

4. Registrace uživatele

4.1. Přístup k platformě a využívání jejích funkcí vyžaduje předchozí registraci, na jejímž základě je uživateli vytvořen individuální uživatelský účet. Uživatelský účet je pracovním prostředím uživatele v rámci platformy, ke kterému získá uživatel přístup po dokončení registrace a které slouží k využívání funkcí platformy uživatelem.

4.2. Registrace uživatele v rámci platformy je prováděna na dobu neurčitou a je bezplatná.

4.3. Registrace uživatele v rámci platformy je nepřenosná.

4.4. Registrovat v rámci platformy se může pouze plně svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba.

4.5. Jedna osoba může být jako uživatel v rámci platformy registrována současně pouze jednou. To neplatí v případě fyzické osoby, která může být současně registrována jednou jako spotřebitel a jednou jako podnikající fyzická osoba.

4.6. Registrace se provádí pomocí registračního formuláře, který je dostupný webových stránkách provozovatele, a to prostřednictvím webového rozhraní a/nebo prostřednictvím jiných elektronických nástrojů.

4.7. Registrace vyžaduje řádné a úplné vyplnění údajů, které jsou v registračním formuláři provozovatelem označeny jako povinné. Vyplněný registrační formulář musí zájemce o registraci (návštěvník) odeslat provozovateli stanoveným způsobem.

4.8. Údaje uvedené zájemcem o registraci v registračním formuláři a při užívání platformy jsou provozovatelem považovány za správné a pravdivé. Za správnost a pravdivost vyplňovaných údajů odpovídá výlučně zájemce o registraci.

4.9. Právnická osoba, která má zájem o registraci, musí v registračním formuláři uvést alespoň jednu fyzickou osobu, která za ni bude samostatně jednat jako její oprávněný zástupce. Oprávnění takového zástupce samostatně jednat jménem a na účet právnické osoby musí být provozovateli doloženo. Právnická osoba může mít několik oprávněných zástupců.

4.10. Podnikající fyzická osoba, která má zájem o registraci, může v registračním formuláři uvést další fyzickou osobu, která za ni bude samostatně jednat jako její oprávněný zástupce. Oprávnění takového zástupce samostatně jednat jménem a na účet podnikající fyzické osoby musí být provozovateli doloženo. Podnikající fyzická osoba může mít několik oprávněných zástupců.

4.11. Odesláním registračního formuláře zájemce o registraci potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

4.12. Registrace je účinná jejím potvrzením ze strany provozovatele. Na registraci není právní nárok. Provozovatel je oprávněn registraci nepotvrdit, a to i bez uvedení důvodu.

4.13. Přístup k uživatelskému účtu může vyžadovat jeho předchozí aktivaci postupem stanoveným provozovatelem (např. potvrzovací SMS, potvrzení platnosti e-mailové adresy, první přihlášení k uživatelskému účtu). Aktivací uživatelského účtu je registrace dokončena.

5. Přístup k platformě a její užívání

5.1. Užívání platformy je bezplatné.

5.2. Platforma a její funkce jsou uživateli zpřístupněny výhradně prostřednictvím jeho uživatelského účtu.

5.3. Za účelem přístupu k uživatelskému účtu jsou uživateli přiděleny jedinečné identifikační, přihlašovací údaje a popřípadě další údaje, které jsou důvěrné a nesmí být sděleny ani jinak zpřístupněny třetím osobám (dále jen „přístupové údaje“). Má-li uživatel oprávněného zástupce nebo oprávněné zástupce (čl. 4.9 a 4.10 těchto Podmínek), každému oprávněnému zástupci jsou přiděleny jedinečné přístupové údaje, které jsou nepřenosné. To platí i v případě změny v osobě oprávněného zástupce uživatele.

5.4. Uživatel není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Za ochranu přístupových údajů odpovídá uživatel, který je povinen provést všechna opatření k zamezení úniku či zneužití přístupových údajů.

5.5. Uživatel se zavazuje bez zbytečného odkladu požádat provozovatele o změnu přístupových údajů, lze-li předpokládat, že došlo k porušení jejich důvěrného charakteru. Provozovatel neodpovídá za škodu, která by vznikla v důsledku porušení důvěrného charakteru přístupových údajů uživatele, resp. jeho oprávněného zástupce.

5.6. Uživatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o zániku oprávnění jakéhokoli svého zástupce (čl. 4.9 a 4.10 těchto Podmínek) jednat za uživatele a o jakékoli jiné změně týkající se takového zástupce. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou nesplněním této povinnosti ze strany uživatele.

5.7. Přihlášením se k uživatelskému účtu uživatel potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto Podmínek včetně všech jejich změn a dodatků, že s Podmínkami v této podobě souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

5.8. Uživatel je povinen postupovat takovým způsobem, aby svým jednáním neoprávněně nezasahoval do práv provozovatele, jiných uživatelů ani třetích osob.

6. Rozsah oprávnění uživatele

6.1. Uživatel, který s provozovatelem neuzavřel smlouvu o zprostředkování, může platformu užívat pouze jako objednatel a prostřednictvím příslušného rozhraní platformy zadávat objednávky zboží a/nebo služeb (čl. 12.1 a násl. těchto Podmínek).

6.2. Uživatel, který rovněž hodlá prostřednictvím platformy jako dodavatel prezentovat své zboží a/nebo služby a uzavírat zprostředkované smlouvy s objednateli, musí s provozovatelem nejdříve uzavřít smlouvu o zprostředkování (část IV těchto Podmínek). Možnost takového uživatele jednat v rámci platformy jako objednatel a uzavírat zprostředkované smlouvy s jinými dodavateli tím není dotčena.

7. Změny údajů týkajících se uživatele

7.1. Jakoukoli změnu údajů uvedených při registraci v registračním formuláři, jakož i dalších údajů poskytnutých provozovateli je uživatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli prostřednictvím platformy.

7.2. Provozovatel nenese odpovědnost za nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné údaje, které uživatel poskytl provozovateli.

8. Omezení funkčnosti, zablokování a zrušení uživatelského účtu

8.1. Uživatel, který není dodavatelem, je oprávněn svůj uživatelský účet kdykoli zrušit, a  to prostřednictvím příslušného nástroje dostupného v rámci platformy. Možnost opětovné registrace uživatele po zrušení uživatelského účtu uživatelem tím není vyloučena.

8.2. Provozovatel má právo kdykoli bez dalšího dočasně nebo trvale omezit funkčnost uživatelského účtu nebo uživatelský účet zablokovat, a to to zejména tehdy, pokud by uživatel svůj uživatelský účet nepoužil po dobu delší než 36 měsíců.

8.3. Provozovatel má právo kdykoli bez dalšího uživatelský účet uživatele zrušit, a to to zejména tehdy, pokud by uživatel:

 • (a) jednal v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku a/nebo těmito Podmínkami; a/nebo
 • (b) svým jednáním ohrožoval nebo poškozoval práva provozovatele a/nebo ostatních uživatelů platformy; a/nebo
 • (c) svým jednáním jinak ohrožoval provoz platformy.

8.4. V důsledku postupu provozovatele podle čl. 8.2 a 8.3 těchto Podmínek nevzniká uživateli nárok na jakoukoli náhradu. Právo provozovatele na náhradu škody tím není dotčeno.

8.5. Omezení funkčnosti, zablokování ani zrušení uživatelského účtu nemají vliv na předchozí právní jednání ani na další práva a povinnosti uživatele, provozovatele a dalších osob, které vznikly v souvislosti s užíváním platformy.

9. Zpracování osobních údajů

9.1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává zájemce o registraci (návštěvník) dobrovolně svůj výslovný souhlas provozovateli jako správci osobních údajů ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registračním formuláři za účelem zřízení a vedení uživatelského účtu dle těchto Podmínek a v případě odeslání objednávky za účelem zprostředkování uzavření zprostředkovaných smluv o dodávce zboží a/nebo služeb s příslušným dodavatelem jakožto příjemcem osobních údajů, a to na dobu trvání existence uživatelského účtu a dále na dobu tří (3) let od zrušení uživatelského účtu. Tento souhlas je rovněž poskytován pro marketingové účely (tj. za účelem nabízení produktů provozovatele a spolupracujících třetích stran včetně dodavatelů), zahrnující rovněž marketingové výzkumy, zpracování a analýzy i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím uživatelského účtu, SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel je oprávněn k osobním údajům získaným od návštěvníka, resp. uživatele přiřazovat i další jeho osobní údaje získané z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě subjekt údajů sám zveřejní), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně, přímo provozovatelem jakožto správcem nebo z jeho pověření zpracovatelem nebo zpracovateli. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům a/nebo třetím osobám, s nimiž má provozovatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které mohou zabezpečovat některé činnosti a služby tvořící součást služeb provozovatele.

9.2. Subjekt údajů, který takto poskytl své osobní údaje, má právo svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně a písemně kdykoliv na adrese provozovatele uvedené v těchto Podmínkách odvolat, právo na přístup k osobním údajům a další práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že zjistí, že provozovatel porušuje své povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení provozovateli. Uživatel bere na vědomí, že odvolání souhlasu může mít za následek omezení funkčnosti uživatelského účtu.

9.3. Návštěvník (uživatel) bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě jeho přístupu k platformě a jakéhokoli jejího užití může provozovatel určité informace shromažďovat také automatickými prostředky, a to zejména s použitím trvalých a jednorázových souborů cookies v zařízení návštěvníka (uživatele). Provozovatel používá soubory cookies trvalé a relační. Trvalé soubory cookies zůstávají v internetovém prohlížeči zařízení do doby, než je odstraní návštěvník (uživatel), anebo do předem stanovené doby definované v parametrech souboru cookies. Relační soubory cookies zůstávají v internetovém prohlížeči do chvíle jeho vypnutí nebo opuštění, odhlášení z internetových stránek, na kterých byly umístěny. Provozovatel využívá soubory cookies pro zdokonalení a vylepšení funkčnosti svých webových stránek a přizpůsobení jejich obsahu preferencím návštěvníků (uživatelů) včetně reklamy, jakož i za účelem poskytování služeb, zajišťování funkčnosti platformy a zvýšení bezpečnosti uživatelů. Soubory cookies jsou základem pro zpracování objednávek, provádění transakcí nebo jiných požadavků, které vzejdou od uživatele. Provozní informace, které tímto způsobem provozovatel shromažďuje, mohou zahrnovat IP adresu, polohu mobilního zařízení návštěvníka (uživatele), vlastnosti webového prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazyková nastavení, odkazující URL adresy, akce provedené na webové stránce provozovatele nebo prostřednictvím jiných elektronických nástrojů, data a časy přístupu k platformě a uživatelskému účtu, provedené aktivity apod. Soubory cookies neumožňují uchovat žádné osobní údaje ani jiné informace shromážděné od návštěvníků (uživatelů), které by umožnily jejich jednoznačnou identifikaci. Návštěvník (uživatel), který s využíváním souborů cookies nesouhlasí, můžete jejich ukládání ve svém zařízení omezit nastavením internetového prohlížeče, nebo je ze svého zařízení vymazat. Takový postup může ovlivnit zobrazování a/nebo fungování webových stránek provozovatele a/nebo vést ke zhoršení uživatelského prostředí.

10. Další práva a povinnosti provozovatele a uživatelů

10.1. Přístup k platformě vyžaduje technické a programové vybavení umožňující připojení k síti internet, prohlížení obsahu platformy a využívání jejích funkcí, a to zejména osobní počítač, notebook, tablet a/nebo smartphone a připojení k sítí internet. Technické vybavení nemusí být ve vlastnictví uživatele. Další technické podmínky pro přístup k platformě a její řádné užívání, včetně dalších případných požadavků na technické a programové vybavení prostředků komunikace na dálku, údajů o funkcích platformy, certifikátech a opatřeních zamezujících zneužití platformy mohou být dostupné v rámci platformy a dále na webových stránkách provozovatele. Uživatel se zavazuje s těmito technickými podmínkami, požadavky, údaji a opatřeními seznámit a řídit se jimi; to platí rovněž o jejich aktualizacích a změnách. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese náklady na technické a programové vybavení uživatele ani na telekomunikační služby využívané uživatelem za účelem přístupu k uživatelskému účtu nebo využívaným službám. Za použití technického vybavení v souvislosti s přístupem k platformě a jejím užíváním odpovídá uživatel.

10.2. Uživatelé nejsou oprávněni bez předchozího souhlasu provozovatele stahovat, upravovat či odstraňovat zdrojový kód, programové nebo technické prostředky platformy, jakož i upravovat na platformě jakékoli zdrojové kódy, programy nebo data třetích osob. Uživatelé odpovídají za škody způsobené porušením uvedených povinností.

10.3. Uživatelé nejsou oprávněni užívat software, skripty ani žádné jiné nástroje, které by mohly ovlivnit funkce nebo narušit či ohrozit funkčnost platformy a/nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu provozovatele. Uživatel není oprávněn provádět download (stahování) obsahu platformy nebo jakékoli její části nad rámec obsahu, který ke stáhnutí určí provozovatel. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému platformy, měnit či blokovat její obsah a jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do činnosti platformy. Uživatelé zejména nesmí svůj přístup k platformě zneužít pro neoprávněné útoky či vniknutí do systémů provozovatele nebo třetích osob. Uživatelé odpovídají za škody způsobené porušením uvedených povinností (zákazů).

10.4. Nestanoví-li provozovatel jinak, uživatelé nejsou oprávněni uvádět v rámci platformy odkazy na jiné internetové stránky či nabídku formou URL, hypertextových nebo jiných obdobných odkazů ani jakékoli reklamní upoutávky, texty či jiný obdobný obsah. Ustanovení čl. 17.5 těchto Podmínek o prezentaci zboží a služeb tím není dotčeno.

10.5. Platforma stejně jako grafická podoba, struktura a veškerý obsah webových stránek, na kterých je platforma umístěna, jakož i veškeré související softwarové a další elektronické nástroje, jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva provozovatel. Jakékoliv užití výše uvedených autorských děl, jakož i jakýchkoliv dalších autorských děl, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti je možné pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele. Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu provozovatele je neoprávněným zásahem do autorských práv. Provozovatel má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, vydala bezdůvodné obohacení, nahradila vzniklou škodu a poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích.ČÁST III. – uzavírání zprostředkovaných smluv

11. Úvodní ustanovení

11.1. Objednatel bere na vědomí, že prezentace zboží a služeb prostřednictvím platformy má pouze informativní charakter a provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost zveřejněných údajů (zejména cenových) ani za dostupnost prezentovaného zboží a služeb. Provozovatel neověřuje správnost a úplnost prezentace zboží a služeb ani dalšího obsahu zpřístupněného prostřednictvím platformy ze strany dodavatelů. Prezentace zboží a služeb v rámci platformy je průběžně aktualizována, nikoli však v reálném čase. Tato prezentace proto není závazným návrhem na uzavření jakékoli smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

11.2. Objednatel bere na vědomí, že součástí prezentace zboží a služeb v rámci platformy jsou specifické podmínky platné pro určité zboží a/nebo služby a příslušného dodavatele. Objednatel se zavazuje s takovými podmínkami seznámit.

11.3. Zprostředkovaná smlouva vzniká přímo mezi objednatelem a dodavatelem, a to na základě objednávky objednatele potvrzené dodavatelem prostřednictvím platformy (čl. 12.7 těchto Podmínek). Na základě zprostředkované smlouvy se dodavatel zavazuje, že objednateli poskytne sjednané služby a/nebo odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo, a objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli sjednanou cenu zboží a/nebo služeb. Podmínky dodání zboží a/nebo služeb dodavatelem objednateli jsou předmětem zprostředkované smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, přičemž část obsahu této smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky dodavatele, které tvoří součást objednávky (čl. 12.4 těchto Podmínek).

11.4. Provozovatel není stranou zprostředkovaných smluv uzavíraných mezi objednateli a dodavateli prostřednictvím platformy a za jejich plnění nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel neodpovídá ani za schopnost kterékoli strany zprostředkované smlouvy splnit řádně a včas povinnosti z této smlouvy plynoucí ani tuto schopnost žádným způsobem negarantuje. Provozovatel není výrobcem, dodavatelem ani vlastníkem zboží ani poskytovatelem služeb prezentovaných prostřednictvím platformy, neprovádí kontrolu tohoto zboží a služeb ani za ně nepřebírá žádné záruky. Provozovatel zejména neodpovídá za obsah, rozsah, kvalitu, původ, provedení, upotřebitelnost zboží a/nebo služeb, jejich dodání, odebrání a zaplacení ani jejich případné vady. Vyjma poskytnutí technických nástrojů platformy za podmínek platných pro provoz a užívání platformy se provozovatel žádným způsobem neúčastní uzavírání smluv mezi objednateli a dodavateli a nejedná ani jako zástupce objednatelů či dodavatelů. Činnost provozovatele nelze považovat ani za poradenství či doporučení vztahující se k výběru a odběru jakéhokoli zboží či služeb prezentovaných dodavateli prostřednictvím platformy.

11.5. Za umožnění uzavření zprostředkované smlouvy prostřednictvím platformy objednatel nehradí provozovateli žádnou provizi ani žádné poplatky.

11.6. Zprostředkované smlouvy se uzavírají v českém jazyce.

11.7. Provozovatel není oprávněn ani povinen řešit případné spory vzniklé mezi objednatelem a dodavatelem na základě zprostředkované smlouvy a/nebo v souvislosti se zprostředkovanou smlouvou.

12. Objednávka a její potvrzení

12.1. Návrhem na uzavření zprostředkované smlouvy (nabídkou) je řádně a úplně vyplněný objednávkový formulář dostupný prostřednictvím platformy, odeslaný objednatelem dodavateli prostřednictvím platformy (objednávka).

12.2. Před odesláním objednávky je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

12.3. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, odeslaná objednávka je neodvolatelná a pro objednatele závazná. Jakékoli změny objednávky po jejím odeslání lze provádět pouze s písemným souhlasem dodavatele uděleným prostřednictvím platformy. Zákonná práva spotřebitele tím nejsou dotčena.

12.4. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, jakož i podmínkami dodavatele zboží a/nebo služeb a dalšími podmínkami, na které objednávkový formulář odkazuje a jejichž znění je dostupné v rámci platformy. Veškeré tyto podmínky jsou nedílnou součástí odeslané objednávky.

12.5. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn objednávku odmítnout nebo nepotvrdit, a to i bez uvedení důvodu.

12.6. V případě, že dodavatel objednávku neodmítne ani nepotvrdí do dvou (2) pracovních dnů od jejího odeslání, objednatel je oprávněn objednávku odvolat (zrušit), a to prostřednictvím příslušného nástroje platformy. V případě, že dodavatel objednávku neodmítne ani nepotvrdí do pěti (5) pracovních dnů od jejího odeslání, objednávka bez dalšího zaniká, ledaže objednatel prostřednictvím příslušného nástroje platformy účinnost objednávky prodlouží.

12.7. K uzavření zprostředkované smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem dochází doručením potvrzení objednávky ze strany dodavatele objednateli. Potvrzení objednávky dodavatelem je objednateli doručováno prostřednictvím platformy. Obsahuje-li potvrzení objednávky dodatek nebo odchylku, k uzavření zprostředkované smlouvy dojde až jejich odsouhlasením objednatelem, a to i v případě, že takový dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky objednávky.

13. Zpřístupňování dokumentů a informací

13.1. Informace o stavu vyřízení objednávky, jakož i zakázky plynoucí ze zprostředkované smlouvy jsou dostupné prostřednictvím uživatelského účtu.

13.2. Pro případ, že dodavatel vystaví daňový doklad v elektronické formě, objednatel výslovně souhlasí s jeho doručením prostřednictvím platformy.

13.3. Objednávka, potvrzení objednávky a případné další doklady a dokumenty související se zprostředkovanou smlouvou uzavřenou mezi objednatelem a dodavatelem a jejím plněním jsou smluvním stranám této smlouvy v elektronické podobě dostupné prostřednictvím jejich uživatelských účtů.ČÁST IV. – Zprostředkování

14. Základní ustanovení o zprostředkování

14.1. Na základě smlouvy o zprostředkování:

 • (a) se provozovatel jakožto zprostředkovatel zavazuje:
  • i. obstarávat dodavatelům příležitosti k uzavírání zprostředkovaných smluv s ostatními uživateli jakožto potenciálními objednateli, a to zejména zpřístupněním prezentace tohoto zboží a/nebo služeb v rámci platformy; a
  • ii. umožnit uzavírání zprostředkovaných smluv přímo mezi objednatelem a dodavatelem, a to prostřednictvím platformy s využitím prostředků komunikace na dálku; a
 • (b) dodavatel jakožto zájemce se zavazuje zaplatit provozovateli za jeho zprostředkovatelskou činnost provizi ve sjednané výši, a to vyjma případů, kdy se podle těchto Podmínek provize neplatí.

14.2. Není-li provozovatelem a dodavatelem výslovně ujednáno jinak, jejich vzájemná práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy o zprostředkování se řídí těmito Podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování.

14.3. Potvrzení objednávky objednatele a uzavření zprostředkované smlouvy s objednatelem je výlučně obchodním rozhodnutím dodavatele, za které provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Činnost provozovatele nelze považovat za doporučení či radu ohledně uzavření či neuzavření zprostředkované smlouvy. Dodavatel bere na vědomí, že s ohledem na povahu platformy a způsob jejího fungování provozovatel nemá možnost prověřit schopnost objednatele řádně a včas splnit povinnosti ze zprostředkované smlouvy. Ustanovení § 2452 občanského zákoníku se nepoužije.

15. Uzavření smlouvy o zprostředkování

15.1. Dodavatelem ve smyslu těchto Podmínek se může stát pouze fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštního právního předpisu (podnikatel), která je uživatelem platformy.

15.2. Návrhem na uzavření smlouvy o zprostředkování (nabídkou) je řádně a úplně vyplněný formulář „Registrace nového dodavatele“, který je dostupný prostřednictvím platformy a který uživatel, jenž má zájem o uzavření smlouvy o zprostředkování s provozovatelem, odešle provozovateli prostřednictvím platformy.

15.3. Údaje, které zájemce o uzavření smlouvy o zprostředkování uvede ve formuláři dle čl. 15.2 těchto Podmínek, jsou provozovatelem považovány za správné a pravdivé. Za správnost a pravdivost vyplňovaných údajů odpovídá výlučně zájemce o uzavření smlouvy o zprostředkování.

15.4. Odesláním formuláře dle čl. 15.2 těchto Podmínek uživatel, který má zájem o uzavření smlouvy o zprostředkování, potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

15.5. Odesláním formuláře dle čl. 15.2 těchto Podmínek uživatel, který má zájem o uzavření smlouvy o zprostředkování, dále prohlašuje a garantuje, že:

 • (a) je oprávněn smlouvu o zprostředkování uzavřít;
 • (b) uzavřením smlouvy o zprostředkování nebude porušen jakýkoli smluvní závazek či jiná právní povinnost uživatele;
 • (c) je schopen plnit své povinnosti plynoucí ze smlouvy o zprostředkování a ze zprostředkovaných smluv;
 • (d) není v likvidaci;
 • (e) není v úpadku ani mu úpadek nehrozí a ohledně uživatele neprobíhá ani řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, ani řízení konkurzní či vyrovnací podle předchozích právních předpisů, ani řízení obdobné podle jiných než českých právních předpisů, ani řízení o výkon rozhodnutí či exekuce, ani nebyl podán návrh na zahájení takového řízení a ani podání takového návrhu nehrozí; a
 • (f) neexistuje ani žádná jiná skutečnost právní či faktické povahy, která by jakýmkoli způsobem omezovala řádné plnění závazků uživatele plynoucích ze smlouvy o zprostředkování a ze zprostředkovaných smluv a dosažení jejich účelu.

15.6. Uživatel, který má zájem o uzavření smlouvy o zprostředkování, bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn jeho návrh na uzavření smlouvy o zprostředkování odmítnout, a to i bez uvedení důvodu.

15.7. K uzavření smlouvy o zprostředkování mezi dodavatelem a provozovatelem dochází v okamžiku, kdy je dodavateli prostřednictvím platformy doručeno přijetí jeho návrhu na uzavření smlouvy o zprostředkování ze strany provozovatele. Není-li provozovatelem a dodavatelem ujednáno něco jiného, smlouvu o zprostředkování tvoří návrh dodavatele na uzavření smlouvy o zprostředkování (vyplněný formulář „Registrace nového dodavatele“), přijetí tohoto návrhu provozovatelem a tyto Podmínky včetně jejich součástí.

15.8. Přístup k dodavatelským nástrojům a funkcím uživatelskému účtu může vyžadovat jejich předchozí aktivaci postupem stanoveným provozovatelem.

16. Závazky provozovatele

16.1. Za podmínek platných pro provoz a užívání platformy se provozovatel zavazuje:

 • (a) zařadit dodavatele do seznamu dodavatelů, který je dostupný uživatelům prostřednictvím platformy, přičemž zařazením dodavatele do tohoto seznamu provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za zboží či služby dodavatele ani jakékoli jednání dodavatele;
 • (b) umožnit dodavateli, aby mohl prostřednictvím svého uživatelského účtu prezentovat své zboží a/nebo služby ostatním uživatelům jakožto potenciálním objednatelům; a
 • (c) umožnit dodavateli, aby mohl prostřednictvím svého uživatelského účtu uzavírat zprostředkované smlouvy s objednateli.

16.2. Za podmínek platných pro provoz a užívání platformy se provozovatel zavazuje umožnit dodavateli prostřednictvím uživatelského účtu dodavatele:

 • (a) provádět administraci prezentace zboží a/nebo služeb dodavatele včetně prezentace podmínek jejich dodání a dalších podmínek uzavření a plnění zprostředkované smlouvy;
 • (b) příjem objednávek na dodávky zboží a/nebo služeb dodavatele od objednatelů a potvrzování těchto objednávek dodavatelem za účelem uzavření zprostředkovaných smluv, a to postupem stanoveným v těchto Podmínkách;
 • (c) administraci zakázek plynoucích ze zprostředkovaných smluv; a
 • (d) komunikaci s objednateli včetně možnosti zpřístupnění daňových dokladů, dodacích listů a dalších dokumentů souvisejících s uzavřením a plněním zprostředkovaných smluv.

17. Další závazky dodavatele

17.1. Prostřednictvím platformy je dodavatel oprávněn prezentovat pouze zboží a služby uvedené v seznamu dostupném prostřednictvím uživatelského účtu. Dodavatel je oprávněn prostřednictvím příslušného nástroje platformy požádat provozovatele o doplnění určitého zboží a/nebo služby nebo kategorie zboží a/nebo služeb do tohoto seznamu, pokud v něm nejsou obsaženy.

17.2. Za soulad prezentovaného zboží a služeb s platnými právními předpisy odpovídá dodavatel. Dodavatel se zejména zdrží prezentování zboží a služeb, jehož propagací a prodejem by mohlo dojít k porušení práv třetích osob (zejm. práv autorských či chráněných průmyslových práv) nebo by jinak odporovalo ustanovením obecně závazných právních předpisů.

17.3. Za obsah prezentace zboží a služeb a její soulad s právními předpisy, dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku odpovídá dodavatel. To platí taktéž o jakémkoli dalším obsahu, který dodavatel vytvoří a/nebo zpřístupní prostřednictvím platformy.

17.4. Provozovatel se na obsahu prezentace zboží a služeb prostřednictvím platformy žádným způsobem nepodílí. Provozovatel zejména neprovádí žádnou kontrolu správnosti, kvality, úplnosti, spolehlivosti či důvěryhodnosti obsahu prezentace zboží a služeb ani za ně žádným způsobem neručí. Provozovatel si nicméně vyhrazuje právo bez dalšího zablokovat, odstranit nebo jinak znepřístupnit prezentaci zboží a/nebo služeb, která by byla v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku, vykonatelným rozhodnutím orgánu veřejné moci a/nebo těmito Podmínkami.

17.5. V rámci prezentace svého zboží a služeb prostřednictvím platformy je dodavatele povinen uvádět zejména:

 • (a) svoji identifikaci včetně kontaktních údajů, a to alespoň v minimálním rozsahu stanoveném provozovatelem;
 • (b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností včetně údajů, jejichž uvedení u takového zboží nebo služby vyžadují právní předpisy;
 • (c) informace o ceně zboží nebo služby, případně o způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků;
 • (d) informace o platebních podmínkách, a zejména o způsobu platby;
 • (e) informace o dostupnosti zboží a služeb;
 • (f) informace o dodacích podmínkách, a to zejména o způsobu dodání nebo plnění, jakož i o nákladech na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány; a
 • (g) informace o záruce za jakost, je-li poskytována (záruční podmínky).

17.6. Prezentace zboží a služeb pro potenciální objednatele z řad fyzických osob, které by zprostředkovanou smlouvu uzavíraly mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (tj. spotřebitele), musí dále obsahovat:

 • (a) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv;
 • (b) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy;
 • (c) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; a
 • (d) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

17.7. Pro doručování daňových dokladů a dodacích listů (byly-li vystaveny), jakož i potvrzení a jakýchkoli dalších dokladů a dokumentů souvisejících s uzavřením zprostředkované smlouvy a jejím plněním se dodavatel zavazuje používat příslušné elektronické nástroje platformy. Dodavatel bere na vědomí, že tyto dokumenty budou následně dodavateli a objednateli dostupné v elektronické podobě v archivu jejich uživatelských účtů. Doručování uvedených dokumentů rovněž jiným způsobem tím není dotčeno.

17.8. O průběhu vyřizování zakázky plynoucí ze zprostředkované smlouvy se dodavatel zavazuje informovat objednatele prostřednictvím příslušného rozhraní platformy. Poskytování informací o zakázce též jiným způsobem tím není dotčeno.

17.9. Dodavatel bere na vědomí, že údaje objednatele jakožto subjektu údajů, které budou dodavateli prostřednictvím platformy zpřístupněny v souvislosti s objednávkou a uzavřením zprostředkované smlouvy, je dodavatel oprávněn zpracovat výhradně v rozsahu nezbytném pro plnění zprostředkované smlouvy, jejíž smluvní stranou je tento objednatel, a pro jednání o uzavření nebo změně zprostředkované smlouvy uskutečněné na návrh objednatele. Dodavatel se zavazuje nakládat s těmito údaji v souladu s obecně závaznými právními předpisy a se smlouvou o zprostředkování, jakož i dodržovat zaužívané standardy ochrany osobních údajů.

17.10. Dodavatel nese plnou odpovědnost za splnění všech svých zákonných povinností, a to zejména povinností daňových souvisejících s příjmy plynoucími ze zprostředkovaných smluv, jakož i povinností v oblasti ochrany spotřebitele a ochrany osobních údajů.

18. Provize

18.1. Není-li smluvními stranami ujednáno jinak nebo v těchto Podmínkách stanoveno jinak, za zprostředkování uzavření každé zprostředkované smlouvy se dodavatel zavazuje zaplatit provozovateli provizi ve sjednané výši.

18.2. Základem pro výpočet provize je celková cena zboží a/nebo služeb dle zprostředkované smlouvy bez nákladů na dodání, daní a poplatků (dále jen „provize“).

18.3. K provizi bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

18.4. Provize zahrnuje veškeré náklady provozovatele spojené se zprostředkováním uzavření zprostředkovaných smluv.

18.5. Neplyne-li z těchto Podmínek něco jiného, právo provozovatele na úhradu provize vzniká v okamžiku zaplacení ceny zboží a/nebo služeb dle zprostředkované smlouvy objednatelem. V případě částečného plnění závazku objednatele nebo jeho plnění ve splátkách vzniká právo provozovatele na provizi postupně v rozsahu takového dílčího plnění nebo plnění ve splátkách.

18.6. O jakémkoli, byť i jen částečném plnění závazku objednatele uhradit cenu zboží a/nebo služeb je dodavatel povinen pravdivě informovat provozovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne přijetí takového plnění, a to prostřednictvím příslušného rozhraní v rámci platformy. Pro účely účtování provize provozovatele se cena zboží a/nebo služeb považuje automaticky za uhrazenou uplynutím lhůty jednoho měsíce ode dne uzavření zprostředkované smlouvy, pokud dodavatel nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce, v němž tato lhůta uplynula, neoznámí provozovateli prostřednictvím platformy, že k úhradě ze strany objednatele prozatím nedošlo.

18.7. Dodavatel je povinen zaplatit provizi i tehdy, oddálilo-li se, či zmařilo-li se splnění závazku objednatele uhradit cenu zboží a/nebo služeb z důvodů, za něž odpovídá dodavatel. V případě částečného plnění ze strany objednatele se do základu pro výpočet provize započte i plnění neuskutečněné z důvodů, za něž odpovídá dodavatel.

18.8. Provozovatel vyúčtuje provizi na základě údajů dle čl. 18.6 a dle 18.7 těchto Podmínek vždy zpětně daňovým dokladem (fakturou), a to měsíčně za předchozí kalendářní měsíc, nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami dohodnuto jinak. Provozovatel vystaví elektronický daňový doklad (fakturu), kterou dodavateli doručí prostřednictvím platformy, s čímž dodavatel výslovně souhlasí. Daňový doklad (faktura) je splatný ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jeho doručení dodavateli prostřednictvím platformy.

18.9. Právu provozovatele na provizi není na újmu, byla-li zprostředkovaná smlouva plněna až po zániku smlouvy o zprostředkování.

18.10. Provize se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet provozovatele uvedený v daňovém dokladu (faktuře).

18.11. V případě, že dodavatel nemá s provozovatelem v rámci smlouvy o zprostředkování sjednanou žádnou doplňkovou službu, provizi za zprostředkování zprostředkovaných smluv provozovateli neplatí (verze „Steerty Pro“).

19. Doplňkové služby

19.1. Součástí návrhu na uzavření smlouvy o zprostředkování (čl. 15.2 až 15.6 těchto Podmínek) může být objednávka doplňkových služeb poskytovaných za úplatu provozovatelem. Doplňkové služby lze obdobným způsobem objednat i kdykoli po uzavření smlouvy o zprostředkování, přičemž na potvrzení objednávky dodavatele provozovatelem se použijí čl. 15.6 a 15.7 těchto Podmínek obdobně. Ujednání o doplňkových službách jsou součástí smlouvy o zprostředkování.

19.2. Podmínky poskytování doplňkových služeb včetně platebních podmínek jsou upraveny ve Zvláštních podmínkách poskytování doplňkových služeb (dále jen „Zvláštní podmínky“), které tvoří součást těchto Podmínek. Odchylná ustanovení Zvláštních podmínek mají přednost před těmito Podmínkami.

20. Zajištění práv

20.1. Po odeslání objednávky objednatelem (čl. 12.1 těchto Podmínek) není dodavatel oprávněn činit jakékoliv přímé či nepřímé kroky směřující k uzavření smlouvy o dodávkách zboží a/nebo služeb s objednatelem mimo platformu. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši ceny zboží a/nebo služeb podle takové smlouvy. Právo provozovatele na náhradu škody (zejm. ušlého zisku) v plné výši tím není dotčeno.

20.2. V případě, že dodavatel bude v rozporu se svojí povinností dle čl. 18.6 těchto Podmínek nepravdivě informovat provozovatele o tom, že k úhradě ceny zboží a/nebo služeb podle zprostředkované smlouvy nebo její části ze strany objednatele nedošlo, je dodavatel povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši ceny zboží a/nebo služeb podle takové zprostředkované smlouvy. Právo provozovatele na náhradu škody (zejm. ušlého zisku) v plné výši tím není dotčeno.

21. Trvání smlouvy o zprostředkování

21.1. Smlouva o zprostředkování se uzavírá na dobu neurčitou. Ustanovení těchto Podmínek o provozu a užívání platformy tím nejsou dotčena.

21.2. Smlouvu o zprostředkování lze ukončit kdykoli na základě dohody provozovatele a dodavatele.

21.3. Každá smluvní strana je oprávněna smlouvu o zprostředkování vypovědět, a to i bez udání důvodu, písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a začíná plynout prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení těchto Podmínek o provozu a užívání platformy tím nejsou dotčena.ČÁST V. – společná a závěrečná ustanovení

22.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit, upravit nebo jinak jednostranně změnit tyto Podmínky, jakož i související pravidla a požadavky pro užívání platformy. O změně Podmínek bude provozovatel uživatele informovat prostřednictvím platformy a na svých webových stránkách, a to nejméně jeden (1) měsíc před nabytím účinnosti takové změny Podmínek. O změně souvisejících pravidel a požadavků pro užívání platformy bude provozovatel uživatele informovat průběžně prostřednictvím platformy a na svých webových stránkách.

22.2. Uživatel, který není dodavatelem, může v případě nesouhlasu se změnou Podmínek dle čl. 22.1 výše svůj uživatelský účet bez dalšího zrušit, a to prostřednictvím příslušného nástroje dostupného v rámci platformy (čl. 8.1 těchto Podmínek).

22.3. Dodavatel může v případě nesouhlasu se změnou Podmínek dle čl. 22.1 smlouvu o zprostředkování vypovědět, a to písemnou výpovědí doručenou provozovateli nejpozději v den předcházející nabytí účinnosti změny Podmínek. V takovém případě smlouva o zprostředkování zaniká ke dni předcházejícímu nabytí účinnosti změny Podmínek. Dodavatel právo vypovědět smlouvu o zprostředkování nemá, je-li změna Podmínek vyvolaná změnou obecně závazných právních předpisů nebo rozhodnutím přeslušného orgánu veřejné moci.

22.4. Aktuální znění těchto Podmínek je dostupné prostřednictvím uživatelského účtu a dále na webových stránkách provozovatele.

22.5. Provozovatel je oprávněn kdykoli bez dalšího změnit vzhled, formu, uspořádání či funkce platformy, jakož i rozsah a obsah poskytovaných služeb. Uživatelům v takovém případě nevznikají vůči provozovateli jakékoli nároky.

22.6. Vyžaduje-li to bezpečnost, potřeba údržby nebo aktualizace platformy, popřípadě jiné důvody, provozovatel je oprávněn omezit funkčnost platformy nebo jejích částí nebo k ní omezit či znemožnit přístup. Uživatelům v takovém případě nevznikají vůči provozovateli jakékoli nároky.

22.7. Provozovatel neodpovídá za případnou nefunkčnost registračního formuláře, nedostupnost platformy či uživatelského účtu, jeho nástrojů a funkcí ani za jiné technické obtíže či závady vzniklé v průběhu užívání platformy nebo v souvislosti s ní ani za jakékoli nedostatky týkající se sítí poskytovatelů telekomunikačních služeb nebo způsobené jejich nedostupností pro uživatele, a to bez ohledu na jejich původ nebo příčinu. Provozovatel zejména neodpovídá za zpoždění či nedoručení registračních formulářů ani za jejich obsah.

22.8. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli přímou nebo nepřímou škodu či rizika vzniklá uživatelům nebo třetím osobám v důsledku nebo v souvislosti s užíváním platformy nebo nemožností jejího užívání (např. v důsledku nedostupnosti platformy či uživatelského účtu) nebo v důsledku nedostupnosti nebo ztráty jakýchkoli uživatelských dat, a to bez ohledu na jejich původ nebo příčinu.

22.9. Návštěvníci a uživatelé jsou povinni nahlásit provozovateli prostřednictvím příslušného nástroje platformy případné chyby systému, které by mohly vést k ohrožení bezpečnosti, zneužití platformy a/nebo vzniku škody či bezdůvodného obohacení. Zneužití takových chyb je zakázáno.

22.10. Uživatelům nevzniká právní nárok na užívání platformy a provozovatel je oprávněn její provozování kdykoli ukončit. Platnost právních jednání učiněných v rámci platformy tím není dotčena.

22.11. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto Podmínek.

22.12. Práva a povinnosti z právních vztahů souvisejících s užíváním platformy (zejm. smluv o zprostředkování) je provozovatel oprávněn kdykoli postoupit na třetí osobu. Uživatelé nejsou oprávněni postoupit práva vzniklá v souvislosti s užíváním platformy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

22.13. Pro potřeby těchto Podmínek bude za písemnou formu považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

22.14. Nad rámec výslovných ustanovení těchto Podmínek nelze jakákoliv práva a povinnosti návštěvníků, uživatelů a/nebo provozovatele dovozovat z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi nimi či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle těchto Podmínek.

22.15. V otázkách těmito Podmínkami neupravených se použijí příslušná ustanovení právních předpisů České republiky, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

22.16. Jsou-li tyto Podmínky vydány v různých jazycích, v případě rozporu mezi jazykovými verzemi má přednost české znění.

22.17. Tyto Podmínky jsou účinné od 10. září 2017.

registrovat uživatele

registrovat

Tým Steerty

Zdeněk Bělka

zdenek@evymo.com
+420 723 940 666
podpora

Richard Kvasnička

dev@steerty.com
vývoj

Martina Vacková

info@evymo.com
inzerce

Andrej Tenzer

sit@steerty.com
servisy

Matůš Hanuliak

office@hanuliak.cz
smlouvy
Steerty Logo